SKO-PROJEKT

– Samverkan, kunskap och opinionsbildning.
Ett projekt finansierat av Stiftelsen Ansvar för framtiden

Syftet med projektet är att tydlig- och synliggöra IOGT-NTO och IOGT-NTO-rörelsen som en stark lokal och regional drogpolitisk aktör. Detta gör vi genom opinionsbildning, kunskapshöjning och ett stärkt lokalt samt regionalt engagemang. Vi samverkar lokalt, regionalt, nationellt och i norden för ökad kunskapsspridning med syfte att locka till engagemang och handling. Vi använder folkbildning som verktyg för ökad kunskap och ett stärkt engagemang.

Projektets mål
att  tydlig- och synliggöra IOGT-NTO och hela nykterhetsrörelsen som en lokal och regional drogpolitisk aktör
att  öka kunskapen kring alkohol- och narkotikafrågan hos såväl medlemmar, politiker, tjänstemän som allmänhet, så att vi får fler som står upp för den restriktiva politiken
att  utveckla ett konstruktivt och långsiktigt samarbete mellan IOGT-NTO, övriga nykterhetsrörelsen och ett antal kommuner och regioner m.fl.
att  utveckla ett opinionsbildningsarbete som skapar medial uppmärksamhet och nya samverkansparter
att  inspirera IOGT-NTO:s medlemmar att engagera sig partipolitiskt, så att vi ökar antalet IOGT-NTO medlemmar som har kommunala, regionala och riksuppdrag från 2026/2027
att  initiera förslag och diskussioner i politiska sammanhang som kommun- och regionfullmäktige, kongresser för partidistrikt lokalt och nationellt, och bland tjänstemän inom kommun och region

Projektets metoder
Att skapa medvetenhet om, och engagemang kring, de problem som bruk av alkohol och andra droger medför, för att långsiktigt åstadkomma åtaganden från beslutsfattare att vidmakthålla och införa åtgärder som minskar problemen. Övergripande följer projektet WHO:s alkoholstrategi och fokuserar på de inledande delarna om medvetenhet, åtagande från beslutsfattare och mobilisering i samhället genom samverkan mellan ideella organisationer, både inom och utom nykterhetsområdet, hälso- och sjukvården, kommuner och regioner.

Utgångspunkten i projektet är ett utbyte av erfarenheter, idéer, metoder och genomförda aktiviteter mellan de IOGT-NTO-distrikt som ingår, för att ”låna” idéer av varandra och omsätta detta i praktiken med hänsyn till vad som passar varje distrikt. Kontakter med och erfarenheter i andra nykterhetsorganisationer i Sverige och Norden ska också tas och tas tillvara på samma sätt. Projektet ska hitta långsiktiga metoder för IOGT-NTO och övriga nykterhetsrörelsen att jobba lokalt och regionalt med dessa frågor.

I projektet ingår också kunskapsutveckling om metoder och arbetssätt utanför erfarenheterna i deltagande distrikt och nordiska nykterhetsorganisationer, i syfte att distrikt och lokala grupper ska välja, prova och utveckla arbetssätt utefter egna förhållanden.
Exempel på detta är:
– Folkbildning genom sprida användning av studiecirklar eller studiecirkelliknande verksamhet med hjälp av NBV:s studiehandledningar för bland annat civilsamhällets skuggstrategi inom ANDTS-området, (”Nu gör vi skillnad”) och forskningsrapporterna i serien Alkohol och samhället som fått stöd från SAFF
– Samhällelig mobilisering för policy för prevention enligt metod och material som utarbetades av Folkhälsoinstitutet i början av 2000-talet
– Prevention i lokalsamhället enligt den metod som STAD, Stockholm förebygger alkohol och droger, använder
– SKR:s arbetssätt för ”handslag” inom arbetet ”Kraftsamling mot psykisk ohälsa” som bland annat innehåller gemensam problemidentifiering, idégenerering och överenskommelse om aktiviteter och åtgärder
– Utveckla kontaktvägar med aktiva och beslutsfattare inom politiska partier på lokal, regional och nationell nivå genom medverkan på partikongresser och –konferenser och kontakter med partiföreningar och –distrikt
– Uppmuntra medlemmar i IOGT-NTO att engagera sig partipolitiskt och ge stöd åt redan partipolitiskt aktiva, exempelvis för att skriva motioner till sitt eget partis kongresser

Kontakt
Projektledare
 Linda Tjälldén
[email protected]

 

 

Projektets huvudmän
IOGT-NTO Mitt
IOGT-NTO GävleDala
IOGT-NTO Svea
IOGT-NTO Sydost
i samarbete med Junis
Föreläsningar med mera genomförs i samarbete med NBV.
Projektet är finansierat av Stiftelsen Ansvar för framtiden.